Wees voorzichtig aan wie u uw belangen toevertrouwt
door middel van een volmacht

kijk_uit_met_volmacht

Het levenstestament bestaat al weer enkele jaren. Hoewel het ‘testament’ is genaamd, is het eigenlijk een algehele volmacht. Gebruikelijk geeft u eerst volmacht aan uw partner en vervolgens aan de (eventuele) kinderen. De partner kan alles regelen, hierbij valt te denken aan: bankzaken regelen, boodschappen doen, verkopen en/of ‘verhypothekeren’ uw huis, schenkingen doen aan kinderen en medische beslissingen nemen. Kan of wil de partner dit niet meer doen, dan komen de kinderen in de plaats. Een partner hoeft geen rekening en verantwoording af te leggen, kinderen wel. Gewoonlijk gaat dit goed.

Indien er geen partner meer is of er zijn geen kinderen, dan wordt een derde benoemd. Een familielid, een goede vriend/vriendin of een professioneel iemand (boekhouder of accountant). Ook dit gaat gewoonlijk goed.

Het komt echter ook voor dat er een andere persoon wordt benoemd. Soms gaat dit niet goed.

Onlangs stond een huishoudster voor de Rechtbank wegens verduistering, omdat zij zich binnen een half jaar nadat zij werd gemachtigd bijna € 200.000 van de bankrekening van de volmachtgever had toegeëigend. De huishoudster vond dat zij de gelden naar zichzelf kon overmaken, omdat de volmacht zeer ruim zou zijn. De Rechtbank gaf aan dat de volmachtgever zijn huishoudster ‘zeer verstrekkende bevoegdheden had gegeven’ om namens hem alle mogelijke (rechts)handelingen te mogen verrichten op het gebied van familierecht, zakenrecht, fiscaal recht, procesrecht en elk ander rechtsgebied evenals om op alle mogelijke manieren over zijn vermogen te kunnen beschikken (zelfs als hij niet langer in staat was zijn wil te bepalen) en rechtshandelingen te mogen verrichten met zichzelf als wederpartij van de gevolmachtigde en zelfs de niet-vermogensrechtelijke belangen van de man in medische zaken te mogen behartigen.

Met gebruikmaking van deze volmacht heeft de huishoudster voor zichzelf een machtiging verworven op de bankrekeningen van de man (de volmachtgever). Daarmee kreeg zij op rechtmatige wijze, dus anders dan door misdrijf, de saldi van de bankrekeningen onder zich. De Rechtbank stelde het volgende: ‘Juist deze verstrekkende bevoegdheden die de huishoudster op grond van de volmacht kreeg, maakt dat zij zich bij gebruikmaking van de bevoegdheden zich altijd moest laten leiden door de belangen van de man (de volmachtgever).’

Expliciet stond ook in de volmacht vermeld: ‘De volmacht is gemaakt met het doel ook in deze situaties de gevolmachtigde in staat te stellen de belangen van de volmachtgever te behartigen.’

Niets in de volmachtverlening maakt dat de gevolmachtigde mag gaan optreden alsof het vermogen van de volmachtgever haar eigen vermogen is. Door de betalingen en overboekingen heeft de huishoudster gelden onttrokken aan het vermogen van de man, louter om zichzelf te bevoordelen en daarmee is zij de grenzen van haar bevoegdheden ver te buiten gegaan.

Dus wees voorzichtig wie u als gevolmachtigde benoemd, want dit is een vertrouwenspersoon. Verder is het aan te bevelen een toezichthouder te benoemen of als er meerdere gevolmachtigden zijn de volmacht zodanig op te maken, dat als één gevolmachtigde namens u handelt, de ander alles controleert.

Misschien wilt u nog weten hoe het is afgelopen met de huishoudster? De huishoudster is naast terugbetaling van de onttrokken gelden een gevangenisstraf opgelegd van 12 maanden.

Neem voor een (vrijblijvend) informatief gesprek contact op met ons kantoor.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!