Wettelijke verdeling

schenkingsvrijstelling

Als je overlijdt zonder het maken van een testament, dan is het wettelijke erfrecht van toepassing. Dit noemen we ook wel het ‘versterferfrecht’. Als je overlijdt en je laat een echtgenoot/echtgenote en één of meer kinderen achter, dan is de wettelijke verdeling van toepassing.

Maar wat houdt die wettelijke verdeling nu precies in?
De wettelijke verdeling is een verdeling van rechtswege, hiervoor moet u niets doen. Dit houdt in dat de overgang van alle goederen in de nalatenschap, automatisch gaat. De langstlevende echtgenoot verkrijgt alle goederen van de nalatenschap. Ook het voldoen van de schulden komt voor zijn of haar rekening. De kinderen verkrijgen een niet-opeisbare vordering ter grootte van hun erfdeel op hun langstlevende ouder.

Een voorbeeld om dit concreet te maken:
Bert is getrouwd met Bonnie en samen hebben zij 1 zoon. Bonnie heeft een onderneming en komt als eerste te overlijden. Er zijn nu 2 erfgenamen. De erfgenamen erven ieder voor gelijke delen, waardoor in dit voorbeeld iedereen voor ½ gedeelte erft. Bert krijgt de gehele nalatenschap en zijn zoon houdt een niet-opeisbare vordering over van ½ gedeelte.

Er zijn wat uitzonderingen op het niet-opeisbaar zijn van de vordering die de zoon op Bert heeft. Zo is de vordering wel opeisbaar in geval van het overlijden van Bert, zijn faillissement of als hij in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen terecht komt. Het erfdeel uit de nalatenschap van Bonnie komt dan vrij en is opeisbaar.

In de wet zijn er maatregelen opgenomen om het ‘stiefoudergevaar’ buiten de deur te houden. Het ‘stiefoudergevaar’ treedt op als Bert voornemens is te hertrouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten (zonder het maken van huwelijkse voorwaarden). Door het hertrouwen of het aangaan van het geregistreerde partnerschap komt het deel uit de nalatenschap van Bonnie – die door de wettelijke verdeling bij Bert terecht zijn gekomen- in de huwelijksgemeenschap tussen Bert en zijn nieuwe echtgenote terecht. Deze maatregelen, wilsrechten genoemd, zorgen ervoor dat de zoon de rechtmatige
eigenaar wordt van goederen uit de nalatenschap van Bonnie. Het vruchtgebruik blijft bij Bert en hij kan de goederen gewoon blijven gebruiken, tenzij hij hier expliciet afstand van doet. Deze wilsrechten zorgen ervoor dat als Bert komt te overlijden, de stiefouder de goederen uit de nalatenschap van Bonnie moet retourneren aan de zoon. De waarde van de goederen die de zoon in ontvangst neemt, wordt wel in mindering gebracht op zijn erfdeel. De zoon moet wel zelf een beroep doen op deze wilsrechten.

Mocht het zo zijn dat de zoon de onderneming van Bonnie voort wil zetten, dan kan het ongewenst zijn dat de gehele nalatenschap bij Bert terecht komt. In een dergelijk geval kan Bert de wettelijke verdeling ongedaan maken. Hij heeft hier maar 3 maanden de tijd voor, dus spoed is hierbij wel gediend. Het nadeel van het ongedaan maken van een wettelijke verdeling, is dat de zoon direct een opeisbaar erfdeel krijgt. Dit kan inhouden dat Bert het erfdeel van de zoon direct uit moet betalen en daar misschien wel zijn huis voor moet verkopen.

Mocht je het hier bovenstaande niet wensen, dan kan het verstandig zijn om een testament op te maken. Daarnaast kan met behulp van een testament een aanzienlijke belastingbesparing worden bereikt.

Zien we jou binnenkort bij ons op kantoor?

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!