Drie maal is scheepsrecht

Drie maal is scheepsrecht

In het notariaat wordt in het algemeen gezegd dat je eens per 5 jaar je testament moet laten beoordelen. Een soort APK voor testamenten dus. Op zich geen slecht advies, maar misschien voor sommigen wel wat veel. Misschien is het gemakkelijker van 3 momenten uit te gaan.

De eerste keer dat u met een testament te maken krijgt, is bij het formaliseren van een relatie via een samenlevingsovereenkomst of huwelijk en huwelijkse voorwaarden. Omdat u dan toch al bij de notaris bent, wordt er vaak een testament opgesteld, zodat het familiale vermogen via de langstlevende bij de kinderen terechtkomt en als er geen kinderen (zouden) zijn, bij wie het vermogen dan terechtkomt. U heeft de vorige keer kunnen lezen dat indien er geen ‘rampenclausule’ in staat alles naar de familie van de langstlevende gaat. Het is verstandig u zelf af te vragen wat u wilt.

Als er kinderen zijn of op komst zijn, is dit het tweede moment om te kijken. Vaak is dat het moment om in een testament een voogd op te nemen. Een voogd is iemand die de kinderen opvoedt als de ouders zijn overleden. Vaak wordt er ook een tweede of reserve voogd opgenomen in het testament voor het geval de eerste voogd niet beschikbaar zou zijn. Naast een voogd wordt op zo’n moment meestal ook een bewindvoerder opgenomen. Dat kan dezelfde persoon zijn als de voogd, maar het hoeft niet. De één is misschien beter in financiën en de ander met kinderen. Een bewindvoerder is iemand die de gelden beheert voor de erfgenaam, tot die bijvoorbeeld de leeftijd van 23 jaar heeft bereikt, om te voorkomen dat de erfgenaam ‘gekke’ dingen kan doen met het geld en zijn/haar erfenis kwijt is. Er mogen natuurlijk wel uitgaven worden gedaan voor onder meer scholing, studie,huisvesting en/of rijbewijs.

Het derde ogenblik om (aanpassing van) testamenten te overwegen, is wanneer er levenstestamenten worden opgemaakt. Levenstestamenten zijn eigenlijk niets anders dan zeer uitgebreide volmachten, waarbij de partner, een kind of een derde gemachtigd wordt om alles te kunnen regelen als u dat zelf niet meer kunt. Dat varieert van de bankzaken en de boodschappen tot verkoop van de woningen en het doen van schenkingen. Ook een medische volmacht maakt gewoonlijk deel uit van het levenstestament. Het testament wordt op dat moment tegen het licht gehouden om te kijken of er geen legaten voor kleinkinderen kunnen worden opgenomenof voor goede doelen. Ook de rol van de executeur kan dan nogmaals bekeken worden. Of moet het mogelijk zijn dat de executeur bijvoorbeeld zonder tussenkomst van de (overige)erfgenamen de verdeling van de erfenis kan regelen.

Gebruikelijk is het om onder meer een uitsluitings- of anti-schoonfamilie bepaling op te nemen evenals een (vrijstelling) inbrengbepaling op te nemen om ruzie tussen afstammelingen te voorkomen en voor het geval u in het buitenland gaat wonen een bepaling dat Nederlands recht op de afwikkeling van de nalatenschap van toepassing is, dit ter bescherming van de langstlevende.

Soms is er een vierde keer een testamentaanpassing nodig. Bijvoorbeeld bij echtscheiding. Om te voorkomen dat na overlijden van een erflater en een afstammeling er toch nog vermogen naar de ex partner gaat. In dat geval is vier keerscheepsrecht.

Ook uit fiscaal oogpunt is het verstandig om af en toe het testament te laten beoordelen om te kijken wat fiscaal het meest optimaal is, maar ook hier is het geen ‘wet van meden en perzen’. De successiewet van 1956 is maar enkele keren gewijzigd, de laatste keer in 2012. Mocht u denken dat één van die 3 of 4 momenten zich thans voordoet of denkt u dat er nog iets ontbreekt, neem dan gerust contact met ons op.

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!