Goede doelen

Goede doelen

In Nederland staan goede doelen zoals het KWF, De Nederlandse Hartstichting, Het Rode Kruis en vele andere goede doelen goed aangeschreven. Nederlanders geven veel en graag, zeker vergeleken met mensen in de ons omringende landen. Ook voor incidentele goede doelen, zoals hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Syrië/Turkije en natuurlijk de oorlogsslachtoffers in Oekraïne, trekken de Nederlanders grif de portemonnee.

Naast voormelde collectes schenken veel mensen jaarlijks geld aan goede doelen. Ook nemen veel mensen goede doelen op in hun testament als erfgenaam of legataris. Als een goed doel erkend is als zodanig door de Belastingdienst betaalt de ontvangende instelling geen schenk- of erfbelasting als er geld wordt verkregen door een schenking of erfenis/legaat. De instelling heeft dan een zogenaamde ANBI-status; er is sprake van een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze voldoet aan alle volgende voorwaarden van de Belastingdienst:

 1. De instelling moet volledig gericht zijn op het algemeen nut. Dit moet onder andere blijken uit de statutaire doelstelling en de voorgenomen activiteiten.

 2. De instelling moet met nagenoeg geheel van al haar activiteiten het algemeen belang dienen. Dit is de 90%-eis.

 3. De instelling heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar activiteiten die het algemeen belang dienen.

 4. De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

 5. Geen enkel natuurlijk persoon of rechtspersoon mag over het vermogen van de instelling beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid hebben in de zeggenschap over het vermogen van de instelling.

 6. De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.

 7. De beloning voor beleidsbepalers is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

 8. De instelling heeft een actueel beleidsplan.

 9. De instelling heeft een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen.

 10. Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut. Voor een culturele ANBI geldt dat het batig liquidatiesaldo besteed moet worden aan een ANBI (of buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut) met een soortgelijk doel.

 11. De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

 12. De instelling publiceert specifieke gegevens op een eigen of gemeenschappelijke website.

 13. Verenigingen (zoals sport-, personeels-, zang-, harmonie- of toneelverenigingen) en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd. Ook deze instellingen zijn niet schenk- of erfbelastingplichtig.

Schenkingen aan SBBI kunnen éénmalig of jaarlijks bij een ANBI aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Voor een jaarlijkse aftrek dient er sprake te zijn van een periodieke gift: Uw gift is een periodieke gift volgens de Belastingdienst als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

 1. U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.

 2. U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.

 3. U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar of als u overlijdt.

Om de periodieke gift te mogen aftrekken moet u weer voldoen aan 2 voorwaarden:

 1. U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat opmaken. Of in een overeenkomst die u zelf met de instelling sluit.

 2. U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Voldoet u daar niet aan? Dan mag u de periodieke gift niet aftrekken.

Grote instellingen zoals het Rijksmuseum of Het Rode Kruis hebben gespecialiseerde mensen in dienst die dit allemaal regelen, maar bij de kleinere lokale goede doelen zoals onder meer de Molen van Cadzand of De Molen de Harmonie in Biervliet zijn er ook mogelijkheden om belastingvrij te schenken of deze als begunstigde in uw testament op te nemen. Succes!

logo_alsea_notariaat

Verstandig, voor nu en later!